Växtodling

På Västraby bedrivs traditionell skånsk växtodling med höstvete, sockerbetor, maltkorn och havre. Dessutom odlas slåttervall och ensilagemajs till djuren. Totalt brukas 650 ha åker. Hälften av arealen går som foder för djuren. All skörd av spannmål torkas och lagras i gårdens spannmålssilos där det finns kapacitet för 3000 ton spannmål. Lagerkapaciteten för ensilage och betmassa är över 12 000 kubikmeter.

Markerna är övervägande av styv lera med en god vattenhållande förmåga men nederbörden är i regel mer än god och skördarna varierar med denna. Årsmedelnederbörden de senaste tio åren är 850 mm. Arronderingen är extremt bra med gården i centrum och åkrarna runt om. Det gör att tonkilometer varor som transporteras inom gården är endast 1 % av totalt som transporteras utom gården på vägarna.

Växtodlingen sköts av tre man inklusive platschefen. Tidvis finns några studerande med från någon lantbruksskola, både i lantbruket och djurskötseln.

Till gården hör även 30 ha ädellövskog med ek och bok.